Gizlilik Politikası

VEKTÖR TEKNOLOJİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ ve GİZLİLİK POLİTİKASI

VEKTÖR TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (“Vektör” ve/veya “Şirket” ve/veya “Veri Sorumlusu”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Vektör tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres              : Büyükdere Caddesi No: 237 B – 4 Maslak / Sarıyer – İstanbul – Türkiye

Telefon           : 0850 800 3539

E-posta            : hello@vektortelekom.com

İnternet sitesi  : https://www.vektormobility.com

 MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde, Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda aşağıda bahsedilen amaçlar dahilinde yurt içinde veya yurt dışında bulunan Vektör pay sahipleri, iş ve çözüm ortakları, tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, tacir yardımcıları, temsilcileri ile Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ile Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecek, yurt içi veya yurt dışına aktarılacak, sınıflandırılabilecek ve Kanunda sayılan sair şekillerde işlenebilecektir:

 1. Web, sosyal medya, yazılı ve görsel medya mecraları üzerinden çıkacağımız kampanyalara tıklayan, katılan kişileri web sitesine veya ilgili bağlantıya veyahut şirkete yönlendirmek ve bizimle temasa geçmek isteyen ziyaretçilere geri dönüş sağlayabilmek,
 2. İş ortakları ve tedarikçilerle veyahut Şirket içinde performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,
 3. İletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,
 4. Reklam, tanıtım, promosyon ve benzeri faaliyetlerin sunulabilmesi,
 5. İş ortaklarımız ve ilgili kişiler ile ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz,
 6. Kurumsal iletişim ve Şirket güvenliğinin sağlanması,
 7. İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 8. İmzalanan ve/veya antat kalınan sözleşmeler ve protokoller kapsamında hizmet, yükümümlülük, iş ve işlemleri ifa edebilmek,
 9. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 10. Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
 11. Çağrı süreçlerini yönetmek,
 12. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek,
 13. Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak,
 14. Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili bilgilendirme yapılması, kampanyalara katılımınızın sağlanabilmesi için yasal olarak gerekli olması,
 15. İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,
 16. Stajyer, öğrenci veya çalışan temin, yerleştirme ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 17. Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması ve benzeri.

Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde, Şirket amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesini sağlayacak özellikle aşağıda sayılan kişisel verileriniz işlenecektir:

 • Ad/soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası ve benzeri özel nitelikli olmayan kimlik bilgileri,
 • Şirket merkezimize yapmış olduğunuz ziyaretlerde tutulan giriş – çıkış, video, ses ve benzeri güvenlik kayıtları,
 • Cep telefonu numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres, sosyal medya hesapları, ip numarası, mobil uygulama kullanım verileri,
 • Web sitemiz üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, ip adresi, konum bilgileri ve benzerleri,
 • Yasaların izin verdiği ölçü ve sınırlarda banka, hesap bilgileri ve benzeri ticari ve vergi kayıtları,
 • Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri,
 • Görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, siparişe ilişkin bilgiler.

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, kampanyalar sunulması ve bu kampanyalara katılımınızın sağlanması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
 4. Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz “linkedin”, “facebook”, “meta” ve benzeri sosyal mecralar vasıtasıyla dolduracağınız başvuru formu, kabul edeceğiniz yönlendirmeler ve benzerleriyle, e-posta, iletişim merkezi, telefon çağrısı, whatsapp, telegram, SMS ve benzeri mesajlaşma iletişimi vasıtasıyla, Şirketimizin internet siteleri ve mikro internet siteleri, Şirketimizin sosyal medya hesapları, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile paylaşacağınız bilgiler veya formlar, faks, CCTV veyahut fiziki diğer kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. İlgili toplama işlemi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlara istinaden gerçekleştirilmektedir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda  ve amacın gerektirdiği ölçüde, yurt içindeki veya yurt dışında hizmet alınan kişilere, şirket faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla zorunlu olması halinde şirket ortaklarımıza, çalışanlarımıza, tacir yardımcılarımız ve temsilcilerimize, sözleşmeler çerçevesinde hizmet sunmakta olduğumuz müşterilerimize veya müşterilerimizin müşterileri ve bunların çalışanlarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara, ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

MADDE 6: ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

ÇEREZLERİ KONTROL ETME VE SİLME

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.

MADDE 7: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.vektormobility.com internet adresinden ulaşabileceğiniz veyahut Şirket adresimize veyahut sair iletişim kanallarından veya hello@vektortelekom.com adresine yapacağınız başvuru üzerine tarafınızla paylaşılacak Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.vektormobility.com internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımıza,

VEKTÖR TEKNOLOJİ A.Ş.